Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě pod Libčany byl založen 3. března 1884 se 36 ustavujícími členy. Hasicí technika se ručním pumpováním vody, přes Stratílkovu stříkačku, neustále zdokonalovala, až v roce 1963 byla zakoupena autocisterna a v roce 1991 další, která nám slouží dodnes. Auta byla nejprve garážována v objektu nynějšího Agrodružstva. Dne 11.6.1995 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, kterou jako starší budovu zakoupil a zadaptoval zdejší OÚ.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 
  • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
  • nepodceňujte vzniklou situaci
  • chraňte lidské životy a zdraví, pomáhejte starším a nemocným, invalidům, dětem, sousedům
  • dbejte pokynů záchranářů, obecního úřadu a státních orgánů
  • nezatěžujte zbytečnými telefony linky záchranářů a telefonní síť
  • pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel
Více zde.

Současnost

V dnešní době máme dvě zásahová vozidla. V roce 2007, za veliké podpory starosty obce, jsme zakoupili moderní cisternu, která je již vybavená na vysoké úrovni, což umožní včasný a kvalitní zásah. Cisterna byla zakoupena za 2 500 000 Kč a na její nákup obci finančně přispělo Agrodružstvo Lhota pod Libčany částkou 500 000 Kč, firma NADAS - Karel Šejvl částkou 50 000 Kč a Krajský úřad Královéhradeckého kraje částkou 350 000 Kč.

Naše organizace se pravidelně účastní okrskových a okresních cvičení v rámci okresu a kraje. Na jednáních okrsků a okresních konferencí jsme aktivní při diskuzích k řešení dané problematiky. Veškeré informace předávají delegáti konferencí ostatním členům na výročních nebo členských schůzích. Zde jsou také seznámeni se stavem hasičské techniky, úrovní brigád a ostatních úkolech týkající se naší členské základny. Spolupracujeme s hasičskými sbory z blízkého okolí, kde si na setkáních předáváme zkušenosti nebo jednáme o vzájemné pomoci.

Naše členská základna má v roce 2012 30 členů, neustále máme ale zájem o příjem nových členů z řad mladých lidí. Toto rozšíření našeho sboru se nám však nedaří.

Každý rok přispíváme do kulturního života naší obce. V zimě je to pravidelný Hasičský bál, který je jeden z nejnavštěvovanějších plesů sezony. Od roku 2001 pravidelně v květnu pořádáme ve spolupráci s OÚ tzv. Kácení máje. Za zvuku kvalitní hudby a dobrého občerstvení si každý přijde na své.

Každoročně zástupci SDH uctí památku výročí narození T.G.Masaryka položením věnečku k památníku zdejší ZŠ.

Ani na své členy-jubilanty nezapomínáme. Při oslavě narozenin vždy navštíví dotyčného delegace našeho sboru s malým dárkem. A bohužel, když odejde bratr či sestra z našich řad, důstojně se s ním rozloučíme.

Sice nepravidelně, ale alespoň jedenkrát v roce pořádáme celodenní výlet do okolí, který je zaměřený jak na turistiku a kulturu, tak i na poznání naší země.

Naše organizace, stejně jako ostatní v naší obci, přispívá dětem zdejší MŠ a ZŠ na různé kulturní akce.

Naše členská základna a technika je na dobré úrovni, a i když mají všichni naši členové své zaměstnání, dokáží zasáhnout v kteroukoliv hodinu či den. Jsme hodnoceni v rámci okresu velice kladně svou dojezdovou rychlostí a kvalitou zásahu.

 

Pořízení specializované techniky pro JSDH Lhota pod Libčany - 2017

Pro JSDH Lhota pod Libčany bylo v roce 2017 pořízeno hasičské auto, které zvýší připravenost této jednotky na výkon činností při řešení mimořádných událostí a událostí spojených s extrémním suchem v exponovaném území ORP Hradec Králové.
Jedná se o repasované hasičské vozidlo, které bylo pořízeno za 2 323 200,- Kč a na jeho nákup dotačně přispěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje částkou 1 000 000,- Kč.
Jedná se o speciální cisternový požární automobil k přepravě požárního družstva (8+1) s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasicích látek. Příslušenství požárního automobilu umožňuje provedení rozsáhlého zásahu až po technicky náročný zásah nízkým (0,8 MPa) případně vysokým (1,6 MPa) tlakem vody nebo pěny. Vozidlo odpovídá požadavkům katalogového listu vydaného ředitelstvím HZS ČR a užívání této techniky SDH zařazené v JPO III.

/upload/files/porizeninovehohasicskehoauta_2017_publicita.pdf

 

Stavební úpravy Hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany - 2018

V roce 2018 se realizuje projekt modernizace Hasičské zbrojnice ve Lhotě pod Libčany, která spočívá ve vestavbě hygienického zázemí pro členy JSDH, vybudování vodovodní přípojky, napojení kanalizace a instalaci technologie na odsávání výfukových plynů požárních vozidel. Dále je provedena výměna dvou vrat pro výjezd hasičských vozidel. Uvedenou modernizací se zvýší připravenost hasičské jednotky na výkon činností při řešení mimořádnýc událostí. Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů Evropské unie.

/upload/files/publicitaprojektu_hasicskazbrojnice.pdf

/upload/files/publicitalhota_a3.pdf