Povinně zveřejnované informace

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Lhota pod Libčany

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Lhota pod Libčany je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Obecní úřad

Starosta:

Vyleťal Václav

 

Místostarosta: Ing. Bednář Zdeněk, Ing. Šikl Radim

Ekonom: Pithartová Naděžda

Účetní: Kratochvílová Petra

 


Zastupitelstvo

 

Kratochvíl Roman

Ing. Pithart Vojtěch

Rys Lubomír

Bc. Skřivan Petr

Tomáš Jiří

Ing. Voltr Radek

 

Finanční výbor

předseda: Bc. Skřivan Petr

členové: Ing. Hubáček Martin

Ing. Peroutka Vojtěch

 

Kontrolní výbor

předseda: Kratochvíl Roman

členové: Ing. Voltr Radek

Mgr. Procházka Martin

 

4. Kontaktní spojení

Obec Lhota pod Libčany

503 27 Lhota pod Libčany 50

 

Úřední hodiny starosty a místostarosty:

Pondělí 17:00 - 19:00

Středa 17:00 - 19:00

 

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí 8:00 - 12:00 a 17:00 - 19:00 hodin

Úterý 8:00 - 12:00 hodin

Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin

Čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin

 

Telefonní čísla: pevná linka: 495 585 207

Adresa internetové stránky: http://www.lhotapodlibcany.cz

email: oulhota@iol.cz

 

 

5. Případné platby lze poukázat

 

3627511/0100 - Komerční banka, Hradec Králové

 

 

6. IČ

 

00268992

 

 

7. DIČ

 

CZ00268992

 

 

8. Dokumenty

 

Rozpočet – viz úřední deska

Územní plán obce – připravujeme

 

 

9. Žádosti o informace

 

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.


 

10. Příjem žádostí a podání

 

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,

  • jaká konkrétní informace je požadována,

  • kdo žádost podává.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

 

11. Opravné prostředky

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 

  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 

  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

 

 

13. Popisy postupů

 

Řešení životních situací - Portál GOV

 

 

14. Předpisy

 

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Místní vyhlášky - naleznete zde

 

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

 

Položka

 

 

Sazba

 

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bezplatně

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

bezplatně

ověřování podpisů a listin

dle zákoníku

 

 

 

16. Licenční smlouvy

 

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

 

Ke stažení:

/upload/files/deska/vyrocnizpravaoposkytovaniinformacizarok2017.pdf

/upload/files/deska/vyrocnizpravaoposkytovaniinformacizarok2016.pdf

 

18. Správa osobních údajů

 

Obec Lhota pod Libčany, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 128/2000 Sb. a na základě udělených souhlasů subjektů údajů. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,  DS ayya6mm, emailem na adrese oulhota@iol.cz nebo poštou na adrese Lhota pod Libčany čp. 50, 503 27 Lhota pod Libčany. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je Petra Stránská, Mžany 63, tel. č. 608 647 377, email: poverenec@pcstransky.cz , DS qbv5k2m.