Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Lhota pod Libčany

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Lhota pod Libčany je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Obecní úřad:

Starosta - Jaroslav Jelínek

Místostarosta - Ing. Zdeněk Bednář, Václav Vyleťal

Ekonom - Naděžda Pithartová

Účetní - Petra Kratochvílová


Zastupitelstvo:

Mgr. Monika Tobiášková

Jiří Tomáš

Milan Tlučhoř

Mgr. Veronika Dohnalová

Ing. Jan Pithart

Ing. Radim Šikl

 

Finanční výbor:

předseda: Jiří Tomáš

členové: Ing. Hubáček Martin

Ing. Lenka Vlková

 

Kontrolní výbor:

předseda: Ing. Jan Pithart

členové: Ing. Odlřich Šmída

Milan Tlučhoř

 

 

4. Kontaktní spojení

Obec Lhota pod Libčany

503 27 Lhota pod Libčany 50

 

Úřední hodiny starosty:

Pondělí: 8:00 - 12:00 hodin

Středa: 17:00 - 19:00 hodin

Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hodin

 

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí: 8:00 - 12:00 hodin

Úterý: 8:00 - 12:00 hodin

Středa: 8:00 - 12:00 hodin (17:00 - 19:00 hodin po předchozí telefonické dohodě)

Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hodin

 

Telefonní čísla: pevná linka: 495 585 207

Adresa internetové stránky: http://www.lhotapodlibcany.cz

email: ou@lhotapodlibcany.cz

 

 

5. Případné platby lze poukázat

3627511/0100 - Komerční banka, Hradec Králové

 

 

6. IČ

00268992

 

 

7. DIČ

CZ00268992

 

 

8. Dokumenty

Rozpočet – viz záložka "Hospodaření obce"

Územní plán obce – viz samostatná záložka "Územní plán"

 

 

9. Žádosti o informace

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

 

 

10. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

 

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

 

 

13. Popisy postupů

Řešení životních situací - Portál GOV

 

 

14. Předpisy

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. , Ústava české republiky

usnesení č. 2/1993 Sb. , Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

zákon č. 128/2012 Sb. , o obcích

zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích

zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu

zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

zákon č. 110/2019 Sb. , o zpracování osobních údajů

zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích

zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád

zákon č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek

Místní vyhlášky – naleznete v samostatné sekci "Vyhlášky a nařízení"

 

 

15. Úhrady za poskytování informací

Položka

 

Sazba

 

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bezplatně

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

bezplatně

ověřování podpisů a listin

dle zákoníku

 

 

16. Licenční smlouvy

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Ke stažení:

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

 

 

18. Správa osobních údajů

Obec Lhota pod Libčany, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 128/2000 Sb. a na základě udělených souhlasů subjektů údajů. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, DS ayya6mm, emailem na adrese ou@lhotapodlibcany.cz nebo poštou na adrese Lhota pod Libčany čp. 50, 503 27 Lhota pod Libčany. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je Petra Stránská, Mžany 63, tel. č. 608 647 377, email: poverenec@pcstransky.cz , DS qbv5k2m.